Tag: George Masilela Vungandze

Posted in Lyrics

Stamo Songz – Ngitomushada lyrics

[Verse 1] Ngamtsandza lomntfwana ngisacala kumubona Ngingenaso nesibindzi kwaphela magama Magama benginawo nje kuphela ekumncoma Ngetama ngetama ngatjela bobhuti bangikhombis’indela yesintfu siSwati NginguMswati lonjani kusoma…

Continue Reading